მოძებნე პროგრამის შედეგები

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05)

გამოყოფილია 88.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; ...

შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება.

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა; ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები; გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.
·   უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების (უკუკავშირი და ანალიზი) გამართული ფუნქციონიება. ასევე განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; ·   უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 250; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. შეზღუდული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე. განხორციელების ვადები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პორგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციების რაოდენობა 250; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 კომპანია/ობიექტი და მომზადდა 1757 რეკომენდაცია. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500-2000 (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი); მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 2 574 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში 1381). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: ·   2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 ობიექტი. თითო ობიექტზე საშუალოდ გამოვლინდა 7-8 შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა/კანონმდებლობის დარღვევა, შესაბამისად თითო ობიექტზე გაიცა 7-8 რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც 2018 წელს ჯამურად გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობამ შეადგინა 1757.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019