შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 0-10%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 21,397,964 c 724,978c
3.39%
0c
0%
02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2,947,157 c 152,193c
5.16%
0c
0%
03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 949,473 c 30,887c
3.25%
0c
0%
04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,043,269 c 117,287c
2.33%
26,878c
0.53%
05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 7,889,833 c 4,050c
0.05%
747,244c
9.47%
06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 10,977,353 c 908,113c
8.27%
0c
0%
10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,733,888 c 154,790c
8.93%
0c
0%
11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 364,202 c 3,725c
1.02%
0c
0%
12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 302,286 c 2,950c
0.98%
0c
0%
13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 330,586 c 0c
0%
0c
0%
14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 320,149 c 1,487c
0.46%
0c
0%
15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 309,607 c 11,900c
3.84%
0c
0%
16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 321,588 c 1,410c
0.44%
0c
0%
17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 242,182 c 0c
0%
0c
0%
18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 358,561 c 0c
0%
0c
0%
19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 298,905 c 0c
0%
0c
0%
22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 513,696 c 17,725c
3.45%
0c
0%
23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 31,624,101 c 2,350,728c
7.43%
13,950c
0.04%
25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 7,382,404 c 13,480c
0.18%
0c
0%
26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 24,746,919 c 616,096c
2.49%
1,746,385c
7.06%
28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 6,400,859 c 625,492c
9.77%
16,900c
0.26%
34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 3,314,398 c 6,856c
0.21%
0c
0%
41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,286,726 c 148,021c
6.47%
1,725c
0.08%
42 00 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,469,727 c 0c
0%
0c
0%
43 00 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 856,655 c 0c
0%
0c
0%
44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 1,216,135 c 19,361c
1.59%
19,080c
1.57%
46 00 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 c 0c
0%
0c
0%
47 00 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 2,637,726 c 0c
0%
0c
0%
50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 560,875 c 32,074c
5.72%
0c
0%
51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 965,434 c 0c
0%
0c
0%
49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 526,364 c 36,046c
6.85%
0c
0%
36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2,626,847 c 11,265c
0.43%
0c
0%
37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 1,272,251 c 0c
0%
0c
0%
52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 293,547 c 12,000c
4.09%
0c
0%
38 00 სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 846,187 c 37,240c
4.4%
56,630c
6.69%
39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 127,519 c 0c
0%
0c
0%
48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,122,976 c 10,398c
0.93%
0c
0%
21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 32,001,220 c 3,168,567c
9.9%
17,740c
0.06%
60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 296,138 c 0c
0%
0c
0%
24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10,133,865 c 984,692c
9.72%
39,070c
0.39%
32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 38,888,812 c 360,237c
0.93%
458,242c
1.18%
33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 43,755,973 c 685,994c
1.57%
10,475c
0.02%
31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 32,860,387 c 1,148,124c
3.49%
0c
0%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!