შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 0-10%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 29 c 974,732c
3.31%
944,119c
3.21%
02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 4 c 204,905c
4.87%
292,585c
6.95%
03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1 c 41,867c
3.18%
51,114c
3.88%
04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 7 c 520,190c
7.3%
31,253c
0.44%
05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 11 c 7,250c
0.06%
1,806,812c
15.84%
06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 36 c 1,398,653c
3.86%
883,280c
2.44%
11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 504 c 23,094c
4.57%
0c
0%
12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 420 c 9,650c
2.29%
17,290c
4.11%
13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 491 c 850c
0.17%
31,740c
6.46%
14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 450 c 1,892c
0.42%
21,200c
4.71%
15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 423 c 11,900c
2.81%
18,850c
4.45%
16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 426 c 1,410c
0.33%
0c
0%
17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 360 c 0c
0%
24,000c
6.66%
18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 517 c 37,450c
7.23%
0c
0%
19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 400 c 12,875c
3.21%
8,150c
2.03%
22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 698 c 32,925c
4.72%
27,395c
3.92%
23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 49 c 3,055,877c
6.19%
3,110,280c
6.3%
25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 10 c 62,790c
0.61%
544,170c
5.26%
26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 34 c 2,766,617c
7.95%
2,405,508c
6.91%
34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 4 c 128,556c
2.89%
17,365c
0.39%
41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2 c 167,797c
5.62%
1,725c
0.06%
42 00 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1 c 0c
0%
13,500c
0.68%
43 00 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 1 c 0c
0%
95,850c
7.67%
44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 1 c 34,207c
2.07%
33,300c
2.02%
46 00 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო c 0c
0%
0c
0%
47 00 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 3 c 0c
0%
340,240c
8.92%
50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 839 c 58,428c
6.96%
63,077c
7.51%
51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1 c 0c
0%
94,288c
6.91%
49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 769 c 67,249c
8.74%
27,240c
3.54%
36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 3 c 14,409c
0.41%
0c
0%
37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 1 c 0c
0%
65,160c
3.7%
38 00 სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1 c 70,200c
6.01%
78,416c
6.71%
39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 179 c 6,650c
3.7%
0c
0%
58 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1 c 97,395c
6.18%
0c
0%
60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 385 c 0c
0%
0c
0%
24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 13 c 1,308,343c
9.84%
588,560c
4.43%
32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 51 c 568,046c
1.1%
2,098,264c
4.05%
33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 58 c 1,178,651c
2%
593,839c
1.01%
31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 42 c 1,515,538c
3.56%
1,954,914c
4.59%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!