შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 10-20%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 3,568,723 c 482,230c
13.51%
0c
0%
09 00 საერთო სასამართლოები 30,740,570 c 4,826,854c
15.7%
35,225c
0.11%
27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 47,929,402 c 5,733,783c
11.96%
16,728c
0.03%
29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 272,960,163 c 51,302,771c
18.79%
3,277,310c
1.2%
30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 267,878,080 c 47,605,136c
17.77%
995,287c
0.37%
35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 21,882,781 c 2,666,072c
12.18%
0c
0%
40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 27,592,011 c 4,911,559c
17.8%
0c
0%
20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 57,242,231 c 11,096,898c
19.39%
67,145c
0.12%
53 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 259,526 c 47,060c
18.13%
0c
0%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!