შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 10-20%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 5 c 1,009,618c
19.81%
4,760c
0.09%
09 00 საერთო სასამართლოები 42 c 8,021,229c
18.74%
120,480c
0.28%
10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2 c 387,592c
15.32%
0c
0%
27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 64 c 8,785,611c
13.65%
136,392c
0.21%
28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 9 c 1,327,476c
14.26%
19,690c
0.21%
29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 365 c 69,164,053c
18.9%
5,827,942c
1.59%
30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 372 c 64,037,550c
17.19%
8,775,730c
2.36%
35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 31 c 5,231,543c
16.69%
515,761c
1.65%
52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 426 c 57,160c
13.41%
0c
0%
21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 44 c 5,269,454c
11.91%
17,740c
0.04%
53 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 387 c 53,210c
13.74%
28,400c
7.34%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!