შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 20-50%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2 c 639,229c
24.04%
108,770c
4.09%
40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 37 c 7,548,388c
20.04%
0c
0%
20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 77 c 15,950,225c
20.46%
444,960c
0.57%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!