შრომის ანაზღაურებაში დანამატის 20-50%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,900,398 c 448,898c
23.62%
18,100c
0.95%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!