შრომის ანაზღაურებაში პრემიის 10-20%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში
05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 11 c 1,806,812c
15.84%
7,250c
0.06%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!