შრომის ანაზღაურებაში პრემიის 10-20%-ის ფარგლებში წილის მქონე მხარჯავი დაწესებულებები 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით

ორგ. კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება შრომის ანაზღაურება პრემიის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში დანამატის ხარჯი წილი შრომის ანაზღაურებაში

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!