პრიორიტეტი:
პროგრამა:
ფაქტობრივი ხარჯი: შესრულება:

გადასახდელების შესრულება პროგრამების მიხედვით

გადასახდელების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით

პროგრამების განაწილება შესრულების მაჩვენებლის მიხედვით

გადასახდელების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ იხილოთ დაბალი ათვისების ტენდენციის მქონე პროგრამები/ქვეპროგრამები (მაგ. 50%-ზე დაბალი ათვისების მქონე პროგრამები/ქვეპროგრამები), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს. პროგრამების/ქვეპროგრამების დონეზე თანხების ათვისების ანალიზი გადაწყვეტილების მიმღებს ეხმარება რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებაში.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

დამტკიცებული გეგმა - საქართველოს პარლამენტის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმური მაჩვენებელი, რომელიც მოცემულია შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში.

დაზუსტებული გეგმა - წლის განმავლობაში კორექტირებული სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებელი.

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმებს შორის არსებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს. მოცემულ საკითხზე დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული ანგარიში.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები/ქვეპროგრამები, რაც საშუალებას გაძლევთ იხილოთ თითოეული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯული თანხის მოცულობა და მისი მიმართება გეგმურ მაჩვენებელთან.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები/ქვეპროგრამები მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამები/ქვეპროგრამები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული თითოეული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯული თანხის მიმართება გეგმურ მაჩვენებელთან.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019