მოსახლეობის რიცხოვნობა (ათასი კაცი)

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

ეკონომიკური ზრდა

2018 წელი: წინასწარი

ნომინალური მშპ (მლნ. ლარი)

2018 წელი: წინასწარი

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

2018 წელი: წინასწარი

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი - ინფლაცია (საშუალო წლიური)

2018 წელი: წინასწარი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ. აშშ დოლარი)

წინასწარი მონაცემები

ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

საგარეო სავაჭრო სალდო (მლნ. აშშ დოლარი)

ფულადი გზავნილები (მლნ. აშშ დოლარი)

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან

2018 წელი: წინასწარი

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან (GFSM 2001)

სახელმწიფო ვალის მოცულობა (მლნ. ლარი)

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან (GFSM 2001 მოდიფიცირებული)

2018 წელი: წინასწარი

უმუშევრობის დონე

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი)

2018 წელი: წინასწარი

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!