მოსახლეობის რიცხოვნობა (ათასი კაცი)

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

ეკონომიკური ზრდა

2018 წელი: წინასწარი

ნომინალური მშპ (მლნ. ლარი)

2018 წელი: წინასწარი

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი)

2018 წელი: წინასწარი

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი - ინფლაცია (საშუალო წლიური)

2018 წელი: წინასწარი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ. აშშ დოლარი)

2018 წელი: ჯამური III კვ, წინასწარი მონაცემები

ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: წინასწარი

იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: წინასწარი

საგარეო სავაჭრო სალდო (მლნ. აშშ დოლარი)

2017 წელი: წინასწარი

ფულადი გზავნილები (მლნ. აშშ დოლარი)

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან

2018 წელი: წინასწარი

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან (GFSM 2001)

სახელმწიფო ვალის მოცულობა (მლნ. ლარი)

ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-სთან (GFSM 2001 მოდიფიცირებული)

2018 წელი: წინასწარი

უმუშევრობის დონე

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (ლარი)

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!