ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა, არამედ ადამიანები და მათი შესაძლებლობები იყოს ქვეყნის განვითარების შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი კრიტერიუმები.

ადამიანის განვითარების ინდექსი არის ადამიანის განვითარების ისეთი ძირითადი მიმართულებების შემაჯამებელი საზომი, როგორიცაა ხანგრძლივი და ჯანმრთელი ცხოვრება, განათლების ხელმისაწვდომობა და ცხოვრების ღირსეული სტანდარტები.

მოცემული ინდექსი აფასებს 2015 წელს.

წყარო: UNDP
ბოლო განახლება: 29.05.2017
ეკონომიკური თავისუფლებას ინდექსი ეკონომიკურ თავისუფლებას აფასებს 12 მაჩვენებელზე დაყრდნობით, რომელიც 4 მსხვილ კადეგორიადაა დაჯგუფებული. თითოეული მაჩვენებელი ფასდება 0-დან 100-მდე ქულით. ქვეყნის საერთო ქულა გამოიანგარიშება როგორც მაჩვენებელთა ქულების საშუალო. ქყეყნები საერთო ქულის მიხედვით იყოფიან შემდეგ კატეგორიებად:
• თავისუფალი - (100-80);
• ძირითადად თავისუფალი - (79.9-70);
• ზომიერად თავისუფალი - (69.9-60);
• თავისუფლებას მოკლებული - (59.9-50);
• რეპრესირებული - (49.9-40).

მოცემული ინდექსი აფასებს 2018 წელს.

წყარო: http://www.heritage.org/index/country/georgia
ბოლო განახლება: 18.05.2018
გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის (GCI) მეთოდოლოგიის შესაბამისად, კონკურენტუნარიანობა განმარტებულია, როგორც „ინსტიტუტების, პოლიტიკისა და ყველა იმ ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც ქვეყნის პროდუქტიულობაზე ახდენს გავლენას. პროდუქტიულობა, თავის მხრივ, ეკონომიკის კეთილდღეობის დონეს განსაზღვრავს“.

პროდუქტიულობასა და კონკურენტუნარიანობას მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი მოიცავს ინდიკატორთა 12 ჯგუფს:

ძირითადი მოთხოვნები
• ინსტიტუტები,
• ინფრასტრუქტურა,
• მაკროეკონომიკური გარემო,
• ჯანმრთელობა და დაწყებითი განათლება,

ეფექტიანობის ხელშემწყობი ფაქტორები
• უმაღლესი განათლება და ტრენინგები,
• პროდუქციის ბაზრის ეფექტიანობა,
• სამუშაო ძალის ბაზრის ეფექტიანობა,
• ფინანსური ბაზრის განვითარება,
• ტექნოლოგიური მზადყოფნა,
• ბაზრის ზომა,

ინოვაციურობასა და განვითარების ხარისხისთან დაკავშირებული ფაქტორები
• ბიზნესის განვითარების ხარისხი,
• ინოვაციურობა.

მოცემული ინდექსი აფასებს 2017-2018 წლებს

წყარო: The Global Competitiveness Report 2017–2018.
ბოლო განახლება: 18.05.2018
ღია ბიუჯეტის გამოკითხვა იყენებს 109 ინდიკატორს, რათა შეაფასოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობა. ინდიკატორები აფასებს რამდენად დროულად ხდის ხელისუფლება ძირითად საბიუჯეტო დოკუმენტებს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომს, არის თუ არა აღნიშნულ დოკუმენტებში მოცემული ინფორმაცია ამომწურავი და სასარგებლო. ამ მიმართულებით თითოეულ ქვეყანას ფასდება 0-დან 100-მდე ქულით, რომელიც განსაზღვრავს მის პოზიციას ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) რეიტინგში.

მოცემული ინდექსი აფასებს 2017 წელს.

წყარო: www.internationalbudget.org
ბოლო განახლება: 19.05.2018
სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასება განსაზღვრავს რამდენად უწყობს ხელს საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა, პროცესები და ინსტიტუტები სასურველი საბიუჯეტო შედეგის მიღწევას: საერთო ფისკალურ დისციპლინას, რესურსების სტრატეგიულ განაწილებასა და მომსახურების ეფექტიან მიწოდებას.

PEFA აფასებს და აღწერს საჯარო ფინანსების მართვის ძლიერ და სუსტ მხარეებს 31 ინდიკატორზე დაყრდნობით, რომელიც 7 კატეგორიაშია გაერთიანებული.
თითოეული ინდიკატორი ფასდება ოთხსაფეხურიანი შკალის მიხედვით - A -დან D -მდე. უმაღლესი ქულა (A) მინიჭებული იქნება საერთაშორისოდ აღიარებული კარგი შესრულების დონის მიღწევის შემთხვევაში. D ქულა მიუთითებს, რომ შესრულება საბაზისო დონეზე ქვემოთაა.

წყარო: pefa.org
ბოლო განახლება: 03.08.2018
კარგი მმართველობის მაჩვენებლები აფასებს 200-ზე მეტი ქვეყნის მმართველობის დონეს ექვსი ძირითადი მიმართულების მიხედვით:
• გამოხატვის თავისუფლება და ანგარიშვალდებულება
• პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის აღმოფხვრა
• ეფექტური მმართველობა
• რეგულირების ხარისხი
• კანონის უზენაესობა
• კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა.
მაჩვენებლები ეფუძნება 30-ზე მეტი წყაროდან მიღებულ მონაცემებს (როგორებიცაა კვლევითი ინსტიტუტები, ანალიტიკური ცენტრები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები და კერძო სექტორი).

კარგი მმართველობის თითოეული მაჩვენებელი აღნიშნავს კონკრეტული ქვეყნის პოზიციას მსოფლიოს ყველა ქვეყანას შორის - 0 მიუთითებს ყველაზე დაბალ, ხოლო 100 ყველაზე მაღალ რანგს.

მოცემული ინდექსი აფასებს 2016 წელს.

წყარო: The World Bank
ბოლო განახლება: 26.05.2018

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ეფუძლება 10 ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებელს, რომელიც 4 მსხვილ კადეგორიადაა დაჯგუფებული. თითოეული ფაქტორი ფასდება ქულით 0-დან 100-მდე. ქვეყნის საერთო ქულა გამოიანგარიშება როგორც თანაბარი წონით აღებული მაჩვენებლების ქულის საშუალო. ქყეყნები საერთო ქულის მიხედვით ხვდებიან შემდეგ კატეგორიებში:

თავისუფალი - (100-80)

ძირითადად თავისუფალი - (79.9-70)

ზომიერად თავისუფალი - (69.9-60)

ძირითადად თავისუფლებას მოკლებული - (59.9-50)

რეპრესირებული - (49.9-40)