ადმინისტრაციულ ხარჯებზე სხვადასხვა მუხლიდან მიმართული სახსრები

ჯამური შრომის ანაზღაურების ხარჯი
თანამდებობრივი სარგოს ხარჯი
პრემიის ხარჯი
დანამატის ხარჯი
შტატიან თანამშრომელთა რაოდენობა
შტატგარეშეთა რაოდენობა

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

0 C თანამშრომელზე C შტატგარეშე თანამშრომელზე C ავტომობილზე % შრომის ანაზღაურებაში თანამშრომელი ავტომობილი

C

0 C / თანამშრომელზე

0 C / ავტომობილზე

0 C

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

0 C თანამშრომელზე C შტატგარეშე თანამშრომელზე C ავტომობილზე % შრომის ანაზღაურებაში თანამშრომელი ავტომობილი

C

0 C / თანამშრომელზე

0 C / ავტომობილზე

0 C

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

მხარჯავი დაწესებულებების განაწილება პრემიის წილის მიხედვით შრომის ანაზღაურებაში

ინტერვალები 0-10% 10-20% 20-50%
მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა 47 3 0

მხარჯავი დაწესებულებების განაწილება დანამატების წილის მიხედვით შრომის ანაზღაურებაში

ინტერვალები 0-10% 10-20% 20-50%
მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა 23 8 3

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შრომის ანაზღაურების ხარჯი - საჯარო სამსახურში შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეული დანახარჯი, რომელიც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, წოდებრივ სარგოს, პრემიას, დანამატს, ჰონორარსა და კომპენსაციას.

 

 შრომის ანაზღაურების, თანამდებობრივი სარგოს, პრემიის, დანამატისა და შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი მოიცავს ანალოგიური მიზნით "შრომის ანაზღაურების", "სუბსიდიებისა" და "სხვა ხარჯების" მუხლებიდან გაწეული დანახარჯების ჯამს. 

 

ავტომობილების რაოდენობა - მხარჯავ დაწესებულებებში განპიროვნებული ავტომობილების რაოდენობა.

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯი.

საწვავის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების საწვავზე გაწეული ხარჯი.

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯები თითოეული ტიპის მიხედვით.

 

გვერდზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მხარჯავი დაწესებულებები

ბოლო განახლება: 20.05.2019

შრომის ანაზღაურების ხარჯი - საჯარო სამსახურში შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეული დანახარჯი, რომელიც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, წოდებრივ სარგოს, პრემიას, დანამატს, ჰონორარსა და კომპენსაციას.

 

შრომის ანაზღაურების, თანამდებობრივი სარგოს, პრემიის, დანამატისა და შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი მოიცავს ანალოგიური მიზნით "შრომის ანაზღაურების", "სუბსიდიებისა" და "სხვა ხარჯების" მუხლებიდან გაწეული დანახარჯების ჯამს. 

 

ავტომობილების რაოდენობა - მხარჯავ დაწესებულებებში განპიროვნებული ავტომობილების რაოდენობა.

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯი.

საწვავის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების საწვავზე გაწეული ხარჯი.

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯები თითოეული ტიპის მიხედვით. 

 

გვერდზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მხარჯავი დაწესებულებები

ბოლო განახლება: 20.05.2019