გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შემოსულობები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მისაღები ფულადი სახსრების გეგმურ მაჩვენებელს, რომელიც შედგება შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლების, ფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების ზრდის კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

გადასახდელები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი სახსრების გეგმურ მაჩვენებელს, რომელიც შედგება ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდის, ფინანსური აქტივების ზრდის და ვალდებულებების კლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2019

შემოსულობები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტში მისაღები ფულადი სახსრების ფაქტობრივი მაჩვენებლების წლიურ დინამიკას, რომელიც შედგება შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლების, ფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების ზრდის კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2020

გადასახდელები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი სახსრების ფაქტობრივი მაჩვენებლების წლიურ დინამიკას, რომელიც შედგება ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდის, ფინანსური აქტივების ზრდის და ვალდებულებების კლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020