გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესყიდვებზე მიმართული თანხების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიან გადასახდელებში. 

 

მონაცემთა წყარო: სსიპ - შესყიდვების ეროვნული სააგენტო

ბოლო განახლება: 29.05.2017

დიაგრამაზე წარმოდგენილია წლის განმავლობაში განხორციელებულ შესყიდვებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხები შესყიდვის სახეების მიხედვით. ელექტრონული შესყიდვები მოიცავს ელექტრონულ ტენდერებს, გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერებს კონსოლიდირებულ ტენდერებს და კონკურსებს

 

მონაცემთა წყარო: სსიპ - შესყიდვების ეროვნული სააგენტო

ბოლო განახლება: 29.05.2017

დიაგრამაზე წარმოდგენილია წლის განმავლობაში განხორციელებულ ტენდერებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხები შესყიდვის ობიექტის მიხედვით. 

 

მონაცემთა წყარო: სსიპ - შესყიდვების ეროვნული სააგენტო

ბოლო განახლება: 29.05.2017

მხარჯავ დაწესებულებებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტორული პროცედურების შედეგად სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე იდენტიფიცირებული ხარვეზები

 

მხარჯავ დაწესებულებებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტორული პროცედურების შედეგად სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესში გამოვლენილი კონკრეტული დარღვევები და გაცემული რეკომენდაციები.