დაბრუნება

აუდიტების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხარვეზები

შესყიდვების გეგმის შედგენა

სატენდერო წინადადებების მომზადება

სავარაუდო ფასის განსაზღვრა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სპეციფიკაციების განსაზღვრა

ბაზრის მოკვლევა

ტენდერის პროცედურები

წინადადებების მიღება

პრეტენდენტების შეფასება

გამარჯვებულის გამოვლენა

ხელშეკრულების გაფორმება

ხელშეკრულების მართვა

საჭიროებების განსაზღვრა

შესყიდვების გეგმის შედგენა

ხარვეზი:

სახელმწიფო შესყიდვების დამტკიცებულ გეგმებში ხორციელდება ხშირი და მასშტაბური ცვლილებები და დიდი ოდენობით წლის დასაწყისში დაუგეგმავი შესყიდვები, რაც მიუთითებს დაგეგვაში არსებულ ხარვეზზე და ზრდის საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიანი და არაეკონომიური განკარგვის რისკს

სპეციფიკაციების განსაზღვრა

ხარვეზი:

გარკვეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ ვერ ხდება შესასყიდი საქონლის/მომსახურების ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლების სწორად განსაზღვრა, რაც უმეტეს შემთხვევაში ტენდერების შეწყვეტის ან/და საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის დროში გაჭიანურების მიზეზი ხდება, რის შედეგადაც იზრდება საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური განკარგვის რისკი

ბაზრის მოკვლევა

ხარვეზი:

რიგ შემთხვევებში მხარჯავი უწყებების მიერ სათანადოდ არ ხორციელდებოდა ბაზრის წინასწარი კვლევა, შესასყიდი ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა და მიმდინარე პერიოდში ობიექტის სავარაუდო საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა, რის შედეგადაც, ზოგიერთ შემთხვევებში სახეზეა არშემდგარი ტენდერები ან შესყიდვების პროცესში წარმოქმნილი მნიშვნელოვანი ეკონომიები. აღნიშნული მიანიშნებს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრაში არსებულ სისუსტეებზე და ზრდის საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიურად განკარგვის რისკს

წინადადებების მიღება

ხარვეზი:

საბიუჯეტო ორგანიზაციების სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომუნიკაციაში არსებული ხარვეზები, ტენდერების შეწყვეტის ან/და საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის დროში გაჭიანურების მიზეზი ხდება, რის შედეგადაც იზრდება საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური განკარგვის რისკი.

პრეტენდენტების შეფასება

ხარვეზი:

ცალკეულ შემთხვევებში, ტენდერში გამარჯვებულის გამოვლენისას, სრულყოფილად არ ხდება სატენდერო დოკუმენტაციით პრეტენდენტისათვის წაყენებული სავალდებულო მოთხოვნების გათვალისწინება და აუცილებელი დოკუმენტაციის დაგვიანებით ან არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტთა დისკვალიფიკაცია

საჭიროებების განსაზღვრა

ხარვეზი:

რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ადგილი აქვს ელექტრონული ტენდერის  გამოცხადებას ისეთ საქონელზე, რომლის შესყიდვის საჭიროება, უწყების წინაშე არ იდგა. აღნიშნული ფაქტი მიუთითებს უწყებების მიერ საჭიროებების სწორად განსაზღვრასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!