2017-2019 წლებში ჩატარებული აუდიტები

ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; საბიუჯეტო რესურსების მართვის ... 1/1/2017-1/1/2018 8/7/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; აქტივების მართვის დარღვევები; ... 1/1/2017-1/1/2018 8/21/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; აქტივების მართვის დარღვევები; ... 1/1/2017-1/1/2018 8/2/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აქტივების მართვის დარღვევები; აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; ... 1/1/2017-1/1/2018 7/25/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; საბიუჯეტო რესურსების მართვის ... 1/1/2017-1/1/2018 7/20/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ფინანსური აუდიტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აქტივების მართვის დარღვევები; საბიუჯეტო რესურსების მართვის ... 1/1/2017-1/1/2018 7/11/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; ორგანიზაციული და პერსონალის ... 1/1/2017-1/1/2018 8/2/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; საბიუჯეტო რესურსების მართვის ... 1/1/2017-1/1/2018 7/20/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო აქტივების მართვის დარღვევები; აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები; ... 1/1/2017-1/1/2018 7/20/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ფინანსური აუდიტი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო (საქართველოს კულტურისა და სპორტის ... აღრიცხვა-ანგარიშგების დარღვევები 1/1/2017-1/1/2018 7/25/2018

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!