გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციებიფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები, რომელთა ემისია და დაფარვა ხდება ყოველწლიურად.

ეროვნული ბანკის მიმართ ვალი - ეროვნული ბანკის მიმართ არსებული სახელმწიფოს ვალი, რომლის დაფარვაც იგეგმება 2030 წლისათვის.

ისტორიული ვალიწარმოადგენს საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგადად დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ არსებულ ვალს, რომლის მოცულობაც ბოლო წლების განმავლობაში ფიქსირებულია.

 

მონაცემთა წყაროსაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  01.02.2019

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელში შედის 5 სხვადასხვა ვადის მქონე ფასიანი ქაღალდი.

სახაზინო ვალდებულება წარმოადგენს ერთ წლამდე ვადის მქონე დისკონტურ ფასიან ქაღალდს.

სახაზინო ობლიგაციები წარმოადგენენ 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე ფასიან ქაღალდებს, რომლებზეც 6 თვეში ერთხელ ხდება კუპონის (პროცენტის) გადახდა.

 

მონაცემთა წყაროსაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:   01.02.2019

გრაფიკზე წარმოდგენილია ფასიანი ქაღალდების შესახებ ინფორმაცია მფლობელების მიხედვით, რომელმაც ფასიანი ქაღალდები შეიძინეს პირველად ან მეორად ბაზარზე. რეზიდენტებში შედიან საქართველოს ეროვნული ბანკი, კომერციული ბანკები და სხვა რეზიდენტი მფლობელები, რომლებიც 2018 წლის I კვარტლის მდგომარეობით ფლობენ მთლიანი მთავრობის ფასიანი ქაღალდების 7%, 85% და 1%-ს შესაბამისად. 

 

 

მონაცემთა წყაროსაქართველოს ეროვნული ბანკი

ბოლო განახლება:  01.02.2019

წლიური საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი - წლის განმავლობაში ყველა ტიპის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე დაფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის საშუალო შეწონილი.

 

მონაცემთა წყაროსაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:   01.02.2019