სარეზერვო ფონდის მართვასთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები

საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, `საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან სახსრები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახდელების დასაფინანსებლად“ (მუხლი 28, პუნქტი 2). აღნიშნული რეგულაცია მიზნად ისახავს სახელმწიფოს სრულყოფილი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას იმ გადასახდელების დაფინანსებით, რომელთა გათვალისწინებაც ობიექტური გარემოებების გამო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე შეუძლებელი იქნებოდა.

გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და ფონდიდან დახარჯული თანხების ფაქტობრივი ოდენობა.

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი - იქმნება სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დახარჯული თანხების განაწილება მათი მიზნობრიობის მიხედვით. 

 2018 წელი - 8 თვის მდგომარეობით.

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018