გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ნაწილი განიკარგება სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად (2018 წელს კომისიის მიერ გამოყოფილმა რესურსმა 243 მლნ ლარი შეადგინა). სამთავრობო კომისიის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორის უმრავლესობას გზების, ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაციასთან და ნაპირსამაგრ/სანიაღვრე სისტემებთან დაკავშირებული პროექტები წარმოადგენს. ხოლო ფონდის დარჩენილი ნაწილი საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გადაეცემათ მხარჯავ უწყებებს, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებს, საჭიროებისამებრ, ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად; მათ შორის, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად. მაგალითად, 2018 წელს  ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობისათვის გამოიყო 8.6 მლნ ლარი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობისათვის კი ფონდიდან გამოიყო 6.1 მლნ ლარი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და ფონდიდან დახარჯული თანხების ფაქტობრივი ოდენობა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 03.08.2020

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დახარჯული თანხების განაწილება მათი მიზნობრიობის მიხედვით.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  03.08.2020

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებული პროექტების განაწილება მათი მიზნობრიობის მიხედვით.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  03.08.2020