გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ნაწილი განიკარგება სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად (2017 წელს კომისიის მიერ გამოყოფილმა რესურსმა 188 მლნ ლარი შეადგინა). სამთავრობო კომისიის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორის სჭარბობს გზების, ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაციასთან და ნაპირსამაგრ/სანიაღვრე სისტემებთან დაკავშირებული პროექტები. ხოლო ფონდის დარჩენილი ნაწილი საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გადაეცემათ მხარჯავ უწყებებს, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებს, საჭიროებისამებრ, ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად; მათ შორის, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად. მაგალითად, 2017 წელს  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა დაფინანსდა 25 მლნ ლარით; ნიკორწმინდის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის კი ფონდიდან გამოიყო 300 ათასი ლარი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და ფონდიდან დახარჯული თანხების ფაქტობრივი ოდენობა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  25.01.2019

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დახარჯული თანხების განაწილება მათი მიზნობრიობის მიხედვით.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  05.02.2019

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებული პროექტების განაწილება მათი მიზნობრიობის მიხედვით.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  05.02.2019