დაბრუნება
შეადარე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

დასრულებული პროექტების გეგმიდან გადახრა (%)

კომისიის მიერ გაცემული თანხები

0.0

თანხობრივად

0.0

პროცენტულად

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

0.0

თანხობრივად

0.0

პროცენტულად

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტებზე გამოყოფილი დაფინანსებისა და განსაზღვრული დასრულების ვადის პროცენტული გადახრა, ხელშეკრულებით დადგენილ გეგმასთან მიმართებაში.

 

დიაგრამაზე დასრულებული პროექტები განაწილებულია ოთხ ინტერვალს შორის. კერძოდ, პროექტები ბიუჯეტში შესრულებულად ითვლება თუკი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით განსაზღვრულზე ნაკლებია. პროექტები ვადაში შესრულებულად ითვლება თუკი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების დასრულების თარიღი წინ უსწრებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულს.

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება:  18.05.2018

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით დაფინანსებული პროექტების შესრულების სტატუსი

 

დასრულებული პროექტი - მუნიციპალიტეტმა სრულად ჩაიბარა პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები. ამასთან, დასრულებულის სტატუსი პროექტს ენიჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.

მიმდინარე პროექტი - მონაცემების მიღების მომენტში პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები  მიმდინარეობს.

შეწყვეტილი/შეჩერებული პროექტი - რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით პროექტი დაფინანსდა, მაგრამ სამუშაოების დაწყების შემდგომ რაღაც ეტაპზე შეჩერდა ან შეწყდა სამუშაოების შესრულება და მონაცემების მიღების მომენტში არ არის განსაზღვრული მისი განახლების თარიღი.  

 

ინფორმაცია პროექტების შესრულების შესახებ წარმოდგენილია 2018 წლის 10 მარტის მდგომარეობით.

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება:  18.05.2018