ადმინისტრაციული ხარჯები

ჯამური შრომის ანაზღაურების ხარჯი
თანამდებობრივი სარგოს ხარჯი
პრემიის ხარჯი
დანამატის ხარჯი
შტატიან თანამშრომელთა რაოდენობა
შტატგარეშეთა რაოდენობა

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

0 C თანამშრომელზე C შტატგარეშე თანამშრომელზე C ავტომობილზე % შრომის ანაზღაურებაში თანამშრომელი ავტომობილი

C

0 C / თანამშრომელზე

0 C / ავტომობილზე

0 C

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

0 C თანამშრომელზე C შტატგარეშე თანამშრომელზე C ავტომობილზე % შრომის ანაზღაურებაში თანამშრომელი ავტომობილი

C

0 C / თანამშრომელზე

0 C / ავტომობილზე

0 C

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შრომის ანაზღაურების ხარჯი - საჯარო სამსახურში შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეული დანახარჯი, რომელიც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, წოდებრივ სარგოს, პრემიას, დანამატს, ჰონორარსა და კომპენსაციას.

 

ავტომობილების რაოდენობა - მუნიციპალიტეტებში განპიროვნებული ავტომობილების რაოდენობა.

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯი.

საწვავის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების საწვავზე გაწეული ხარჯი.

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯები თითოეული ტიპის მიხედვით. 

 

მონაცემთა წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 11.06.2019

შრომის ანაზღაურების ხარჯი - საჯარო სამსახურში შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა ანაზღაურებაზე გაწეული დანახარჯი, რომელიც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, წოდებრივ სარგოს, პრემიას, დანამატს, ჰონორარსა და კომპენსაციას.

 

ავტომობილების რაოდენობა - მუნიციპალიტეტებში განპიროვნებული ავტომობილების რაოდენობა.

ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების მოვლა-შენახვაზე გაწეული ხარჯი.

საწვავის ხარჯი - განპიროვნებული ავტომობილების საწვავზე გაწეული ხარჯი.

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯები თითოეული ტიპის მიხედვით. 

 

მონაცემთა წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 11.06.2019