სხვა შემოსავლები

დიაგრამაზე წარმოდგენილია ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში თითოეული ტიპის სხვა შემოსავლების ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და მიმდინარე პერიოდისთვის მათი მობილიზების მდგომარეობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შემოსავლები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების ფაქტობრივ მაჩვენებლებს, რომელიც შედგება საგადასახადო შემოსავლების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

ბოლო განახლება:  29.07.2020

სხვა შემოსავლებში აღირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ის ნაწილი, რომლებიც არ მიეკუთვნება გადასახადებსა და გრანტებს.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020

სხვა შემოსავლების დიაგრამაზე წარმოდგენილია სხვა შემოსავლების თითოეული კომპონენტის წლიური გეგმისა და ფაქტობრივი მობილიზების ყოველთვიური დინამიკა.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020