საგადასახადო შემოსავლები

დიაგრამაზე წარმოდგენილია ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში თითოეული ტიპის საგადასახადო შემოსავლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და მიმდინარე პერიოდისთვის მათი მობილიზების მდგომარეობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შემოსავლები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების ფაქტობრივ მაჩვენებლებს, რომელიც შედგება საგადასახადო შემოსავლების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

ბოლო განახლება:  29.07.2020

"სხვა გადასახადების" კომპონენტის მნიშვნელოვნად ზრდა განპირობებულია 2016 წლიდან დანერგილი საგადასახადო სისტემის ე.წ. ესტონური მოდელით, რამაც გამოიწვია ყველა ტიპის გადასახადის (მათ შორის ავტონომიური და ადგილობრივი გადასახადების) მობილიზება "სხვა გადასახადების" მუხლში, გადასახადის ტიპის იდენტიფიცირებისა და შესაბამის მუხლში დაკლასიფიცირებამდე.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020

საგადასახადო შემოსავლების დიაგრამაზე წარმოდგენილია თითოეული ტიპის საგადასახადო შემოსავლის წლიური გეგმისა და ფაქტობრივი მობილიზების ყოველთვიური დინამიკა.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020