გრანტები

დიაგრამაზე წარმოდგენილია ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში გრანტების თითოეული ტიპის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა და მიმდინარე პერიოდისთვის მათი მობილიზების მდგომარეობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შემოსავლები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების ფაქტობრივ მაჩვენებლებს, რომელიც შედგება საგადასახადო შემოსავლების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

ბოლო განახლება:  29.07.2020

გრანტები იყოფა ბიუჯეტის მხარდამჭერ და საინვესტიციო გრანტებად. ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები გამოიყენება ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელების დასაფინანსებლად, ხოლო საინვესტიციო გრანტებით ფინანსდება საინვესტიციო პროექტები.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 29.07.2020

გრანტების დიაგრამაზე წარმოდგენილია გრანტების თითოეული ტიპის წლიური გეგმისა და ფაქტობრივი მობილიზების ყოველთვიური დინამიკა.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:   29.07.2020