სახელმწიფო შემოსავლები

დიაგრამაზე წარმოდგენილია ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში სახელმწიფო შემოსავლების ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმები და მიმდინარე პერიოდისთვის მათი მობილიზების მდგომარეობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

შემოსავლები მოიცავს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების ფაქტობრივ მაჩვენებლებს, რომელიც შედგება საგადასახადო შემოსავლების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების კომპონენტებისაგან.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

ბოლო განახლება:  29.07.2020

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  29.07.2020

სახელმწიფო შემოსავლების ფარდობა მშპ-სთან წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში ფაქტობრივად მიღებული შემოსავლებისა და ნომინალური მშპ-ს ფარდობას. მიმდინარე პერიოდისთვის დიაგრამაზე წარმოდგენილია შემოსავლებისა და მშპ-ის გეგმური მაჩვენებლები.

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

ბოლო განახლება: 29.07.2020