არა სიღარიბეს მიზანი 1. არა სიღარიბეს
არა შიმშილს მიზანი 2. არა შიმშილს
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მიზანი 3. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
ხარისხიანი განათლება მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება
გენდერული თანასწორობა მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა
სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია მიზანი 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა
ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება მიზანი 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
გონივრული მოხმარება და წარმოება მიზანი 12. გონივრული მოხმარება და წარმოება
კლიმატის მდგრადობის მიღწევა მიზანი 13. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა
წყალქვეშა რესურსები მიზანი 14. წყალქვეშა რესურსები
დედამიწის ეკოსისტემები მიზანი 15. დედამიწის ეკოსისტემები
მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები
თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის მიზანი 17. თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის
მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზანზე ჩატარებული აუდიტები

აჭარის ა/რ ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტი აჭარის ა/რ მუნიციპალიტეტებში ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობა ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2015-1/1/2016
აჭარის ა/რ ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში საბინაო ფონდის ფორმირებისა და განკარგვის ეფექტიანობა ეფექტიანობის აუდიტი ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმები ეფექტიანობის აუდიტი ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი ინკლუზიური სწავლების ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი პრიორიტეტების განსაზღვრისა და პროექტების შერჩევის პროცესი თვითმმართველ ერთეულებში ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების მართვა ეფექტიანობის აუდიტი მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; სუფთა წყალი და სანიტარია; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემის (შემდგომი რეაგირება) ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2015-7/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარება და დასაქმების ხელშეწყობა ეფექტიანობის აუდიტი არა სიღარიბეს; არა შიმშილს; შემცირებული უთანასწორობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი საირიგაციო სისტემის მართვის ღონისძიებები (შემდგომი რეაგირება) ეფექტიანობის აუდიტი სუფთა წყალი და სანიტარია; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 8/1/2014-9/1/2017

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!