მოძებნე პროგრამის შედეგები

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)

გამოყოფილია 395.76 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ...

ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.

ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესის უზრუნველყოფა და გეგმის მიხედვით განვითარება;ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა;საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია;ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების და ზოგადად ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირება, მათი სხვადასხვა რესურსებზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა, კონტროლი და მონიტორინგი, მომხმარებელთა სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენების ოპტიმიზაცია;ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებ-პროდუქტებისა და ვებ-სერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება.
·         საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან. ·         უზრუნველყოფილია: ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; ·         ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირებული. განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი. ·         ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ. ·         დაინერგა და განვითარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისები, ვებპროდუქტები და ვებსერვისები, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტები, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემები.
რეალიზებული ინფორმაციულ-ანალიტიკური სისტემების და ვებ-პროდუქტების ფუნქციონალის შესაბამისობა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ან სხვა სამთავრობო უწყებების მოთხოვნების ფუნქციონალურ სპეციფიკაციასთან ; საინფორმაციო სისტემებში ხარვეზების რაოდენობის და ავარიული გაჩერებების აღმოფხვრის დროის ჯამური წლიური მაჩვენებელი ; ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის შესაბამისობა დაგეგმილ ვადებთან ; : თანამშრომელთა პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი ; სამსახურის მიერ 2014 წელს შემუშავებული და დანერგილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე სისტემების, ვებ-პროდუქტების, ელექტრონული სერვისების, სხვა ტიპის ტექნიკური სისტემების ზოგადი მაჩვენებლები, სამსახურში მოქმედი ცხელი ხაზის 511-1551 საქმიანობის ამსახველი წლიური სტატისტიკური მაჩვენებლები
·         ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის შესაბამისობა დაგეგმილ ვადებთან; ·         ელექტრონული ბიუჯეტის სისტემის (eBudget) რეფორმის ფარგლებში ხარვეზების 80% აღმოფხვრილ იქნა; ·         შემუშავებული და დანერგილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე, ვებ-პროდუქტების, ელექტრონული სერვისების, სხვა ტიპის ტექნიკური სისტემების ზოგადი მაჩვენებლები; ·         საინფორმაციო სისტემებში ხარვეზების რაოდენობის და ავარიული გაჩერებების აღმოფხვრის დროის ჯამური წლიური მაჩვენებელი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019