მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (49 00)

გამოყოფილია 69.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ...

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება.

სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სექტორები და შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები
·      თურქულმა კომპანია „Kayabas Tekstil“-მა ქ. ქუთაისში გახსნა სამკერვალო საწარმო (ძირითადად ექსპორტზეა ორიენტირებული) და დაასაქმა 70 ადამიანი; ·      ამერიკულმა არქიტექტურულმა სერვისების კომპანია „Base 4“-მა საქართველოში დააფუძნა კომპანია, რომელიც განახორციელებს არქიტექტურულ/საინჟინრო სერვისების აუთსორსინგს და საწყის ეტაპზე დაასაქმა 50 ადამიანი; ·      აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთმა უმსხვილეს BPO-კომპანია „Arvato“-მ თბილისში გახსნა BPO-ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია გერმანულენოვან ფინანსური სერვისების აუთსორსინგზე და მიმდინარე ეტაპზე დაასაქმა 80 კაცი; ·      თურქულმა კომპანია „The Organic People“-მა „აწარმოე საქართველოში“ პროექტ-ის ფარგლებში მოაწერა ხელი მიწის უფასოდ მიღების ხელშეკრულებას ქ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მაკარონის, პურის, გაყინული პიცების და სხვა გამომცხვარი პროდუქტების საწარმოს აშენების მიზნით; ·      კომპანიებმა საუდის არაბეთიდან („Hajer LLC” და „Mag Agri”) განახოციელეს ინვესტიცია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ქართველ პარტნიორებთან ერთად შეიძინეს 33 ჰა მიწა, რომლის ნაწილზეც გააშენებენ თხილის ბაღებს; ·      გერმანელმა ინვესტორმა „Ingo Schlutius“-მა ბახმაროში დაიწყო „Free ride” ტურისტული საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც იქირავა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კოტეჯები, შეისყიდა მოძრავი ტექნიკა და დაიწყო „სატესტო სეზონის“ გახორციელება; ·      ინდოელმა ინვესტორმა Saurabh Pahuja შეიძინა უძრავი ქონება ქუთაისის ცენტრში შერეული ტიპის (საცხოვრებელი და კომერციული) კოპლექსის აშენების მიზნით; ·      ქიმიურ სექტორში მოღვაწე მსოფლიოს ერთ-ერთმა ლიდერმა კომპანია „Henkel”-მა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გახსნა წებოცემენტის საწარმო; ·      ამერიკულმა კომპანიამ SEI, ნუშის ბაღების გაშენების მიზნით, კახეთის და ქართლის რეგიონში დაიწყო მოძიებული მიწების ნიადაგის შესწავლის სამუშაოები; ·      ბრიტანულმა IT კომპანია „Xoomworks”-მა საქართველოში შეარჩია პარტნიორი კომპანია „Wandio” და მასთან გააფორმა მემორანდუმი, რიც საფუძველზეც აღნიშნული კომპანია მომავალში პროექტებს დაუკვეთავს ქართულ პარტნიორს; ·      ესტონური კომპანია „Skinest Group”-ის მიერ გაგრძელდა ინვესტიციის განხორცილება 330 ჰა მიწის ნაკვეთში, რომლის 40 ჰა-ზე იგეგმება გოლფის სტადიონის მოწყობა, ხოლო 290 ჰა-ზე ახალი საცხოვრებელი უბნის გაშენება (მიწის და გოლფის მოედნის ღირებულება - 34 მლნ დოლარი, ხოლო საცხოვრებელი კომპლექსების - დაახლოებით 250 მლნ დოლარი); ·      ინდურმა კომპანია „Tata Group”-მა IFC-სთან და ნორვეგიულ კომპანიებთან („Norsk Mineral” და „Clean Energy”) ერთად დაასრულა მდინარე აჭარისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს უშუალო ჩართულობითა და განხორციელებული აქტივობების მეშვეობით 2015 წლის განმავლობაში დაიგეგმა/მიმდინარეობს 26 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე/დაგეგმილი საინვესტიციო საბაზისო პროექტების განხორციელების შემდგომ ეტაპზე/წელს ინვესტიციების მოცულობა გაიზრდება საბაზისო მაჩვენებლის 83%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - გასული წლების ანალიზის საფუძველზე ცდომილება შესაძლოა იყოს დაახლოებით 15-20%; შესაძლო რისკები - ინვესტიციების პროგნოზირებადი ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, მათ შორის: რყევები საერთაშორისო ბაზრებზე, კომპანიების მიერ საქმიანობის წამოსაწყებად გასავლელი პროცედურების (მათ შორის ლიცენზიების/ნებართვების მიღების) ხანგრძლივობა, ბაზარზე კონკურენტების გამოჩენა, რომელმაც შესაძლებელია განსაზღვროს საქმიანობის გაფართოების საჭიროება ან პირიქით და სხვა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლისათვის სააგენტოს ხელშეწყობით მიმდინარე პროექტებში დასაქმებულ პირთა ოდენობა შეადგენს 980 ადამიანს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებული/დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში შემდეგ წელს მოსალოდნელია საბაზისო მაჩვენებელის 23%-ით გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალაბათობა შესაძლოა იყოს დაახლოებით 15-20 %; შესაძლო რისკები - ადამიანთა დასაქმება პირდაპირ დაკავშირებულია ინვესტიციების მოცულობის ცვლილებასთან. შესაბამისად ის რისკები, რომლებმაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინონ ინვესტირების პროცესზე, ავტომატურად მოახდენენ გავლენას დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილებაზე
1.       საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს უშუალო ჩართულობითა და განხორციელებული აქტივობების მეშვეობით 2015 წლის განმავლობაში დაიგეგმა/მიმდინარეობდა 26 პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე/დაგეგმილი საინვესტიციო საბაზისო პროექტების განხორციელების შემდგომ ეტაპზე ინვესტიციების მოცულობა გაიზრდება საბაზისო მაჩვენებლის 83%-ით მიღწეული მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში დაიგეგმა და მიმდინარეობდა 25 პროექტი. სააგენტოს უშუალო მონაწილეობით განხორციელდა 160.0 მლნ დოლარის ინვესტირების ხელშეწყობა 2.       საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლისათვის სააგენტოს ხელშეწყობით მიმდინარე პროექტებში დასაქმებულ პირთა ოდენობა შეადგენს 980 ადამიანს მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებული/დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში შემდეგ წელს მოსალოდნელია საბაზისო მაჩვენებელის 23%-ით გაზრდა მიღწეული მაჩვენებელი - დასაქმებულ პირთა ოდენობამ შეადგინა 1 100 ადამიანი ცდომილების მაჩვენებელი - 2016 წელს დაგეგმილი იყო 1 205 ადამიანის დასაქმება სააგენტოს ჩართულობით განხორციელებულ პროექტებში. რეალურად დასაქმდა 1 100 ადამიანი. ცდომილება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ვერ განხორციელდა „Kaya Group“-ის მიერ დაგაგემილი პროექტი, რომელის ითვალისწინებდა სამკერვალო ფაბრიკის გახსნას ქუთაისში.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019