მოძებნე პროგრამის შედეგები

საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (01 01 02)

გამოყოფილია 6450530 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს პარლამენტის აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება პოლიტიკური გაერთიანებების (საპარლამენტო ფრაქციები) და მაჟორიტარი წევრების ბიუროების მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, მათი ხელშეწყობა პარლამენტის და მისი ...

კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება პოლიტიკური გაერთიანებების (საპარლამენტო ფრაქციები) და მაჟორიტარი წევრების ბიუროების მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, მათი ხელშეწყობა პარლამენტის და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილების, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განხორციელების მიზნით.

კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019