მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (32 11)

გამოყოფილია 98.6 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.

უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორია (საერთო ფართი 4000 კვ.მ -ზე მეტი), რაც იძლევა შესაძლებლობას შესწავლილ იქნეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სოფლის მეურნეობის პროექტებთან დაკავშირებული, მთელი რიგი საინჟინრო საკითხები.
შესყიდულია და საქართველოში ჩამოტანილია ლაბორატორიული აღჭურვილობა;
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკიას და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორისთვის შეძენენილია უახლესი ტექნოლოგიების აპარატურა და აღჭურვილობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019