მოძებნე პროგრამის შედეგები

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (35 03 03 11)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა შემდეგი დაავადებების მკურნალობისათვის: გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, დიაბეტი (ტიპი 2); ...

სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა შემდეგი დაავადებების მკურნალობისათვის: გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, დიაბეტი (ტიპი 2); ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე.

ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე, 80%-იანი ხელმისაწვდომობა.
·   გაიზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა განსაზღვრულ მედიკამენტებზე ბენეფიციარებისათვის (მათ შორის სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის, შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისა და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებულთათვის).
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - შესყიდულია გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა, ასევე პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები დადგენილი სიის მიხედვით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019