მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (37 00)

გამოყოფილია 99.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ...

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;

ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი გარემოებები
გაუმჯბესებული აღრიცხვიანობის ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა; გაიზარდა კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სპორტული და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა; ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019