მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08)

გამოყოფილია 76.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა; ...

საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ყველა პროგრამის ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა.

მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა და ინტერნეტიზაციის პროცესი; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება.
·         ქვეყნის მასშტაბით წარიმართა პროცესები საკვანძო ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენისათვის; ·         გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება; ·         ხელი შეეწყო სტარტაპების საერთაშორისო ბაზრებზე თავის დამკვიდრებას და კერძო ინვესტიციების მოზიდვას; ·         წარმატებით განხორციელდა ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტული შრომითი რესურსების ბაზის შექმნას.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-2016 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები (ჯამში 9 ობიექტი, მათ შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში). ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად: 2018 წელს-15 000 ერთეულით; 2019 წელს-15 000 ერთეულით; 2020 წელს-15 000 ერთეულით; 2021 წელს-15 000 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2016 წლებში დაფინანსდა: 17 სტარტაპი 50 000 ლარის ოდენობის გრანტით, 142 ბენეფიციარი 5000 ლარამდე ოდენობის გრანტით და 20 სტარტაპი „სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დამატებით დაფინანსდება 20 სტარტაპი 2018 წელს, 20 სტარტაპი 2019 წელს, 20 სტარტაპი 2020 წელს და 20 სტარტაპი 2021 წელს. 5 000 ლარის ოდენობით გაიცემა გრანტი 2018 წელს 100 ბენეფიციარზე; 2019 წელს დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 2020 წელს - დამატებით 100 ბენფიციარზე; 2021 წელს - დამატებით 100 ბენეფიციარზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-2016 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები (ჯამში 9 ობიექტი, მათ შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში). ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად: 2018 წელს-15 000 ერთეულით; 2019 წელს-15 000 ერთეულით; 2020 წელს-15 000 ერთეულით; 2021 წელს-15 000 ერთეულით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა 15 500 ერთეულით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2016 წლებში დაფინანსდა: 17 სტარტაპი 50 000 ლარის ოდენობის გრანტით, 142 ბენეფიციარი 5000 ლარამდე ოდენობის გრანტით და 20 სტარტაპი „სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დამატებით დაფინანსდება 20 სტარტაპი 2018 წელს, 20 სტარტაპი 2019 წელს, 20 სტარტაპი 2020 წელს და 20 სტარტაპი 2021 წელს. 5 000 ლარის ოდენობით გაიცემა გრანტი 2018 წელს 100 ბენეფიციარზე; 2019 წელს დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 2020 წელს - დამატებით 100 ბენფიციარზე; 2021 წელს - დამატებით 100 ბენეფიციარზე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს საგრანტო კომისიის მიერ გრანტის გაცემის წესის შესაბამისად გამარჯვებულად გამოვლინდა და დაფინანსდა 98 სტარტაპი, საგრანტო თანხის ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 400 ათასი ლარი (მათ შორის: პროტოტიპირების გრანტი გაიცა 19 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 87 ათასი ლარი, სამგზავრო გრანტი - 51 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 185 ათასი ლარი; ღონისძიების ორგანიზების გრანტი - 28 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 128 ათასი ლარი); ცდომილების მაჩვენებელი - 2018 წელს „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში არ განხორციელებულა სტარტაპების დაფინანსება. ვინაიდან პროექტს ახორციელებს შპს „სტარტაპ საქართველო“, სააგენტომ შეწყვიტა აღნიშნული პროექტის განხორციელება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019