მოძებნე პროგრამის შედეგები

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (27 01 02)

გამოყოფილია 108 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ; ...

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ; პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით.

უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
·      მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული და შენარჩუნებულია.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია: პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-სთვის სამოქალაქო სექტორის ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა და ტუბერკულოზით დაავადებულთა 100%-სთვის ხელმისაწვდომია მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანტივირუსული მკურნალობა ხელმისაწვდომია იმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის, ვინც აღნიშნული მკურნალობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებულთა რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
1.     დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია: პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-სთვის სამოქალაქო სექტორის ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა და ტუბერკულოზით დაავადებულთა 100%-სთვის ხელმისაწვდომია მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანტივირუსული მკურნალობა ხელმისაწვდომია იმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის, ვინც აღნიშნული მკურნალობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100% უზრუნველყოფილია პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ. (მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019