მოძებნე პროგრამის შედეგები

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)

გამოყოფილია 96 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული ...

სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა). საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება); მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შემუშავება/განახლება.
·   საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან; უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ; უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის (eTreasury) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (eDMS) დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება და გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებას 4 საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (eHRMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (self-service) დამატება; სხვა სისტემებთან (საქმისწარმოება, სახელმწიფო ხაზინა) ინტეგრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 5 საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 6 საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 20.0000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. მხარდაჭერილია არსებული ფუნქციონალი. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 7 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი).მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის (EIMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 8 საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა - ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 9 საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ-ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა: სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს-პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება. მიღწეული მაჩვენებელი - განახლებულია სისტემის ფუნქციონალები; განხორციელდა eTreasury და eDMS სისტემებთან ინტეგრაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის (eTreasury) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება. მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ვალდებულების და ხელშეკრულების გაერთიანების რეფორმა; შესაბამისი ბუღალტრული გატარებები აისახება ხაზინის მთავარ წიგნში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების 204 ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (eDMS) დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება. მიღწეული მაჩვენებელი - საშინაო და საგარეო ვალის შესახებ ინფორმაცია გადატანილია eDMS სისტემაში; განხორციელდა eTreasury და eBudget სისტემებთან ინტეგრაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (eHRMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (self-service) დამატება; სხვა სისტემებთან (საქმისწარმოება, სახელმწიფო ხაზინა) ინტეგრირება. მიღწეული მაჩვენებელი - განხორცილედა Self-service მოდულის დამატება სისტემაში; სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია ფინანსთა სამინისტროში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან. მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შეესაბამება დამკვეთის - მომსახურების სააგენტოს მოთხოვნებს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 20.0000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. მხარდაჭერილია არსებული ფუნქციონალი. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემაში რეალიზებული ელექტრონული ხელმოწერისა და ელეტრონული შტამპის ფუნქციონალები; სისტემის განახლებული ვერსია დანერგილია ყველა კლიენტ ორგანიზაციაში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3 900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი).მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის (EIMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება. მიღწეული მაჩვენებელი - საინფორმაციო სისტემაში რეალიზებულია თევზჭერის და წყლის აღრიცხვის და მონიტორინგის ფუნქციონალები; სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია ბუნებრივი რესურსების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა - ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან. მიღწეული მაჩვენებელი - შემუშავებული ვებგვერდები შეესაბამება დამკვეთის მოთხოვნებს და სპეციფიკაციებს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ-ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა: სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს-პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა. მიღწეული მაჩვენებელი - განახლებულია სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის წარმადობა; მიმდინარეობს მუშაობა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შესამუშავებლად.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019