მოძებნე პროგრამის შედეგები

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
·   ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი მომართვიანობა; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 957. პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; მიღწეული მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1853. მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019