მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით.
·   სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 17.0 ათასამდე წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დამატებითი კვლევების კომპონენტით გამოკვლეულ იქნა 1 195 წვევამდელი (საჭიროების მქონე პირთა 100%).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019