მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00)

გამოყოფილია 3796450 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ...

მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება

საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა; ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო გამოცემები; ჩატარებულისამეცნიერო კონგრესები და კონფერენციები
1 საბაზისო მაჩვენებელი - გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და ენციკლოპედიური გამოცემები; ჩატარებული ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო სტრუქტურებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო სტრუქტურებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019