მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 145 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 153 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 62 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
განახლებულია 900-მდე საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურა (მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა). 4.    დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ახალაშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; ყოველწლიურად განხორციელდება 6-მდე დიდკონტიგენტიანი (60 ბავშვზე მეტის ) ახალი სკოლის მშენებლობა (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის, მათ შორის 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით. 2018 წელს დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა, აქედან 3 დიდკონტინგენტიანია და 4 მცირეკონტინგენტიანი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300 საჯარო სკოლა. დაფინანსება გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, რისთვისაც მიიმართა 35.9 მლნ ლარი. 5.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ·         ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 145 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 153 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 62 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა 371 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო 7 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 390 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სხვადასხვა ტიპის ინვენტარით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019