მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (36 00)

გამოყოფილია 83.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე. ...

საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე. სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისების გახსნა. სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა. იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ.
·   იურიდიული დახმარების სამსახურმა 2018 წელს წარმოებაში მიიღო 16 086 საქმე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 15.9%-ით. აქედან 12 413 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 15.4%-ით), 2 829 საქმე - სამოქალაქო სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 22.1%-ით), 844 საქმე კი ადმინისტრაციულ სამართალს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 5.2%-ით). 2018 წელს ბენეფიციარებს გაეწიათ კონსულტაცია 31 110 საკითხზე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 5.8%-ით. კონსულტაციებისას შედგენილ იქნა 1 950 იურიდიული დოკუმენტი. ·   გაიხსნა იურიდიული დახმარების სამსახურის განახლებული ადმინისტრაციული ოფისი, განახლდა და სრულყოფილად ამუშავდა ახალი ვებ-გვერდი (www.legalaid.ge). ·   სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურში ამოქმედდა სატელეფონო კონსულტაციების ქოლ-ცენტრი, რისი მეშვეობითაც გაწეულ იქნა 4 712 სატელეფონო კონსულტაცია. ·   იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდა 62 ტრენინგი, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 14.8%-ით. ·   2018 წლის განმავლობაში ჩატარდა 116 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა მოსახლეობასთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 24.2%-ით.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით
·   2018 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 9%–ით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ·   უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·   უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა მიღწეული შედეგებით 4%-ით აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. ·   2018 წელს ბენეფიციარებზე გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 5.8%–ით

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019