მოძებნე პროგრამის შედეგები

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01)

გამოყოფილია 96.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; ...

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.

განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები.
·         გავრცელდა სტატისტიკური კვლევების შედეგები, დამუშავდა და განახლდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები, განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები, განახლდა ოფისები და მატერიალურ - ტექნიკური აღჭურვილობა, შესრულდა სამსახურის წინაშე დასახული ამოცანები.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა; მიღწეული მაჩვენებელი ·         დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 100-ზე მეტი კვლევა; ·         გაუმჯობესდა მართვის სტრუქტურა; ·         სამუშაოები შესრულდა ეფექტურად.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019