მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (31 07 04)

გამოყოფილია 42.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის ...

ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია; პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში პროექტირების და კვლევების დაფინანსება მხარეების 50%-იანი თანამონაწილეობით, ხოლო მეორე ფაზის ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება (საერთო ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი); ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზის ფარგლებში, (რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში) სისტემის ექსპლუატაციის ღონისძიებების, ასევე ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და საექსტენციო პროგრამების განხორციელება.

რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
·         ზემო-სამგორის სარწყავი სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა შესაბამისი სამუშაოები;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის სამშენებლო ეტაპის მიმდინარეობა
საბაზისო მაჩვენებელი ·         პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები. მიზნობრივს მაჩვენებელი ·         პროექტის სამშენებლო ეტაპის მიმდინარეობა; მიღწეული მაჩვენებელი ·         განხორციელდა ზემო-სამგორის სარწყავი სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. განმარტება მიზნობრივ მაჩვენებელსა და მიღწეულ მაჩვენებელს შორის არსებულ განსხვავებებზე წარდგენილი ანგარიშების საფუძველზე ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ დააფინანსოს პროექტის განხორციელების (მშენებლობის) ფაზა, შემდეგ გარემოებიდან გამომდინარე: სარწყავი წყლის შესაძლო დეფიციტი პიკურ პერიოდში, მიწის რეგისტრაციის დაბალი მაჩვენებელი; ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარიანობა ჩაედოთ ინვესტიციები მორწყვს თანამედროვე სისტემების შესაძენად.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019