მოძებნე პროგრამის შედეგები

კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (33 07)

გამოყოფილია 53.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურისა და სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;

კულტურისა და სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;

განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მომზადება.
•         გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა. არსებულ ობიექტებს დამატებულია ათი სპორტული მოედანი; •         მოწესრიგებულია სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;ჭიდაობის სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები
1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; ჭიდაობის სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულდა საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლის მშენებლობა, დასრულებულია 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი. საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებულია 60 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში.) ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2018 წელს, დაგეგმილი იყო ჭიდაობის სახლისა და სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა, რომელიც ვერ განხორციელდა ტექნიკური მიზეზების გამო. 2.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 4-მდე ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4-მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 4-მდე ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4-მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 7 ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4 ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019