მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02)

გამოყოფილია 90.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; ...

იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით; ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.

სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება.
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 1376-მა მონაწილემ. მათ შორის: ·      მოქმედი მოსამართლეებისთვის - მონაწილეობა მიიღო 680-მა მონაწილემ; ·      სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის - მონაწილეობა მიიღო 623-მა მონაწილემ; ·      გაერთიანებული ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 73-მა მონაწილემ.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წლის მანძილზე, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად საჭირო გახდეს დაგეგმილზე მეტი ტრენინგის ჩატარება, რისი გათვალისწინებაც წინასწარ ვერ განხორციელდება; შესაძლო რისკები - ცთომილება შესაძლებლია იყოს მეტობით დაახლოვებით 12%,
საბაზისო მაჩვენებელი: პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი: 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 98 ტრენინგი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, იუსტიციის მსმენელთა ჩარიცხვა, საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019