მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00)

გამოყოფილია 1483170 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს ...

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის დანერგვა. ასევე, მოხელეთა ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგი კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის შესაბამისად. ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019