მოძებნე პროგრამის შედეგები

ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11)

გამოყოფილია 99.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; ...

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა; ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით შესაბამისი დეკორატიული ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში); ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების გამოყვანა, ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე და პლიუსური ხეების მოძიება, თესლების, კალმების და ფესვის ნაბარტყის დამზადება; უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან აჭრილი კვირტების მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე დამყნობის ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების მიზნით; ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის მიზნით ტყის მერქნული ნარჩენების გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების წარმოება.

სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის გამოყვანილი საჭირო ნერგების ოდენობა; აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები; დამყნობილი სადედე, სათელე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები. შეშის ალტერნატიული სათბობით - საწვავი ბრიკეტებით ეტაპობრივად დაკმაყოფილებული მომხმარებელი (მ.შ. სკოლები); საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი და მოვლილი ნერგები, შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი პირობები.
·         მეურნეობაში არსებული როგორც კონტეინერული, ისე შიშველფესვიანი ნერგების მნიშვნელოვანი მარაგით (ფიჭვი კავკასიური, ფიჭვი ელდარის, სოჭი კავკასიური, ნაძვი აღმოსავლეთის, მუხა ქართული, მუხა წაბლფოთოლა, იფანი ჩვეულებრივი, ნეკერჩხალი მინდვრის, ნეკერჩხალი მაღალი მთის, ცაცხვი და სხვა) შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით ნებისმიერი მოთხოვნა; ·         ქარსაფარი და მდინარეთა კალაპოტების ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის დათესილია და გამოყვანილია აკაციის, საპნის ხის, თრიმლის, ვერხვის, მახვილნაყოფა იფნის, ჭადრის, თუთის და სხვა სახეობის ნერგები; ·         გამოყვანილია წითელ ნუსხაში შემავალი მცენარეთა ისეთი სახეობები, როგორიცაა: ძელქვა, უხრავი, ბზა კოლხური, მუხა ჭალის, მუხა იმერული, მუხა პონტოს, მუხა კოლხური, მუხა მაღალი მთის, ბალამწარა და სხვა. ·         საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, მეურნეობაში გამოყვანილია კაკალნაყოფიანების - მათ შორის კაკლისა და ნუშის საძირეები; ·         საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლების და მათი ბუნებაში გაშვების მიზნით, მეურნეობას ჰყავს 2 430 ერთეული კაკაბი, 410 ერთეული ზრდასრული კოლხური ხოხობი, 2 000 ერთეული აღმოსავლეთ და დასავლეთ პოპულაციის ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი, 900 ცალი ლიფსიტი და დაახლოებით 50 000 ნაკადულის კალმახის განაყოფიერებული ქვირითი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ტყის ფონდის გაზრდის მიზნით გამოყვანილი 2,0 მლნ ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 200.0 ათასამდე გამოყვანილი ნერგი, ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით გამოყვანილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარის 200.0 ათასამდე ნერგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა; 20%-ით გაზრდილი ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების, ასევე ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული და ხე-მცენარეების ნერგების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 1,3 ჰა.-ზე გამოყვანილია კაკლისა და ნუშის საძირეები. იგეგმება სერტიფიცირებული სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგების უცხოეთიდან შემოტანა და მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილ ძირებზე დამყნობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 40-50%-ით გაზრდილი მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლომდე დაგეგმილია სატესტო რეჟიმში 300 ტონა სათბობი ბრიკეტის პროდუქციის წარმოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით წარმოებული პროდუქციის 20 %-ით გაზრდილი მოცულობა (450-დან 780 ტონამდე); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საამქროს შეფერხებით მუშაობა, ტექნიკური გაუმართაობა და სხვა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება წინა წლებში გამოყვანილი ნერგების მოვლითი სამუშაოები, 2016 წელს გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 8 სახეობის 149 000 ერთეული ნერგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყვანილი წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის ნერგები (ჯამში 650 000 ცალი), გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) 5 საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ხუთამდე (კაკაბი, ხონთქრის ქათამი, კოლხური ხოხობი, გნოლი და დურაჯი). მოწყობილი ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილი ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი). წლის ბოლომდე ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილი 4 000 ერთეული კაკაბი და 300 ერთეული კოლხური ხოხობი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - - ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების გაორმაგებული რაოდენობა. ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-ით), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსის გაუმჯობესებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ეპიდემია, კლიმატური პირობები, რაც პირდაპირ კავშირშია კვერცხის დებასთან 6 საბაზისო მაჩვენებელი - - მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილია 5000 კბმ ტბორი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად, დაწყებულია მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყვანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი 300-400 ერთეული ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი და 200 000-მდე ნაკადულის კალმახის ლიფსიტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების 20-25%-ით ზრდა წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია
1.  საბაზისო მაჩვენებელი ·         სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით გამოყვანილი 1.8 მლნ ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 180.0 ათასამდე გამოყვანილი ნერგი, ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით გამოყვანილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარის 166.0 ათასამდე ნერგი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა; 20%-ით გაზრდილი ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების, ასევე ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული და ხე-მცენარეების ნერგების რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი ·         სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით გამოყვანილია (როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში) 2,2 მლნ. ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 220 ათ. ნერგი. 2.  საბაზისო მაჩვენებელი ·         გამოყვანილია კაკლისა და ნუშის საძირეები. იგეგმება სერტიფიცირებული სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგების უცხოეთიდან შემოტანა და მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილ ძირებზე დამყნობა. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         ყოველწლიურად 40-50%-ით გაზრდილი მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი ·         მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილი კაკლისა და ნუშის საძირე ნერგების რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 100.0 ათას ცალამდე. 3.  საბაზისო მაჩვენებელი ·         ხორციელდება წინა წლებში გამოყვანილი ნერგების მოვლითი სამუშაოები, 2016-2017 წლებში გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 149 000 ერთეული ნერგი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         გამოყვანილი წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის ნერგები გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით. მიღწეული მაჩვენებელი ·         მომზადდა 40 000 ცალი წაბლის ნერგი, შემდგომში ბუნებაში გადატანის მიზნით. 4.  საბაზისო მაჩვენებელი ·         იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ოთხამდე (კაკაბი, ხონთქრის ქათამი, კოლხური ხოხობი, გნოლი). მოწყობილი ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილი ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები წლის ბოლომდე ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილი 4 000 ერთეული კაკაბი და 300 ერთეული კოლხური ხოხობი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების გაორმაგებული რაოდენობა. ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-ით), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსის გაუმჯობესებას. მიღწეული მაჩვენებელი ·         მეურნეობას 2018 წლის ბოლოსთვის ჰყავს კაკაბი 2 430 ცალი და კოლხური ხოხობი 410 ცალი. 5.  საბაზისო მაჩვენებელი ·         მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილია 5 000 კბმ ტბორი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად, დაწყებულია მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყვანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი 2 000 ერთეული ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი და 50 000-მდე ნაკადულის კალმახის ლიფსიტი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების 20-25%-ით ზრდა წინა წელთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი ·         მეურნეობას ჰყავს წითელ ნუსხაში შესული ნალადულის კალმახის 2000 ცალი სადედე ეგზემპლარი; 900 ცალი ლიფსიტი და 50 000 ცალი განაყოფიერებული ქვირითი. განმარტება 2018 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით მესამე ინდიკატორთან დაკავშირებით: იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულმა საქმიანობამ მიიღო სრულად სამეწარმეო ხასიათი, 2018 წლის დასაწყისში, მინისტრთან და დონორ ორგანიზაციებთან (UNDP და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა) შეთანხმებით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, აღნიშნული საწარმოს გასხვისებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ქონება აუქციონის გზით გასასხვისებლად, გადაეცა ფინანსთა სამინისტროს მომსახერების სააგენტოს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2018 წლის განმავლობაში, მეურნეობას სათბობი ბრიკეტი არ უწარმოებია. შენიშვნა: პროგრამა „ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11) ფარგელში, საბაზისო მაჩვენებელი ჩასწორებულია  ფაქტიური 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019