მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01)

გამოყოფილია 105.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ...

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
·         2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემიპირველი კომპიუტერის“ ბენეფიციარების სრულად არიან უზრუნველყოფილნი პერსონალური კომპიუტერებით და გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლების უკაბელო კომპიუტერული ქსელის მოწყობის მიზნით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
3.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით. გასულ წელთან შედარებით 19.5 %-ით გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოებული წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა. უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში, რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019