მოძებნე პროგრამის შედეგები

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება (29 08)

გამოყოფილია 97.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად; ...

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება
GDRP საქართველოს თავდაცვის მზადღოფნის პროგრამით მომზადებული ქვედანაყოფები აღიჭურვა თანამედროვე ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემებით; საჰაერო-სატრანსპორტო საშუალებების შესაძლებლობების მოდერნიზებისა და განვითარებისათვის გაფორმდა საჭირო გრძელვადინი ხელშეკრულები
საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდა საარტილერიო ქვედანაყოფების სტრუქტურული რეორგანიზაცია. საარტილერიო ქვედანაყოფების შესაძლებლობების შენარჩუნებისთვის დაგეგმილი მარაგების ნაწილების შესყიდვების გზით. მიზნობრივი მაჩვენებელი საბრძოლო მომზადების დონის ამაღლება და საბრძოლო მზადყოფნის შესაძლებლობების გაზრდა პრიორიტეტების შესაბამისად. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მომზადებული და თანამედროვე ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემებით აღჭურვილი ქვედანაყოფები;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019