მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (31 07 05)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; ...

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად.

სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11.5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2.6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5.0 ათასი ჰა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019