მოძებნე პროგრამის შედეგები

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.
·   შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი 2 საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ხორციელდება საჭიროების შესაბამისად 4 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია 5 საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება; მიღწეული მაჩვენებელი - რეფერალურ შემთხვევებში პროგრამის ფარგლებში სრულად უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების სამედიცინო ტრანსპორტირება; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილი იყო ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს ჯამურად გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 300 მდე; დაფიქსირდა ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019