მოძებნე პროგრამის შედეგები

ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (29 09)

გამოყოფილია 99.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;

ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;

ქვედანაყოფების მობილურობის გაზრდა და შეიარაღებული ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების უწყვეტი მომარაგება; საქართველოს შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილი იქნება ლოგისტიკური გეგმით გათვალისწინებული მინიმალურად აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და მომსახურებებით.
შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოჯისტიკური მარაგებით და საშუალებებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 1. 2017 წლიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია ლოგისტიკის ცენტრი (სამხრეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი). 2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებული აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო. 2. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა)
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017 წლიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა სტრუქტურული რეორგანიზაციები. მიმდინარეობდა საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია ლოჯისტიკის ცენტრი - სამხრეთი და ლოჯისტიკის ცენტრი - აღმოსავლეთი. 2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებული აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილება; მაღალ დონეზე ჩატარებული საერთაშორისო სწავლებები; წარმატებით დაიწყო ქვედანაყოფების მომზადება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის (GDRP) პროგრამის ფარგლებში.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019