მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)

გამოყოფილია 105.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ...

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; ყველა საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით.
·         გაზრდილია ახალ აშენებული, რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების, პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა; ·         საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით, ასევე დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 %; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 2 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3 საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; 2.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებელი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით. აგრეთვე, დაჯილდოებულია წარჩინებული მოსწავლეები კომპიუტერული ტექნიკით. 3.         დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია ახალაშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019