მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01)

გამოყოფილია 101 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და ...

საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია.

საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.
·   სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652 პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 738 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652 პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 21 ათასზე მეტ პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 20% ქალია.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019